phone_round.svg
PUNKT WYMAZÓW
IZBA PRZYJĘĆ

Konkursy ofert

Wykonywanie badań rezonansu magnetycznego wraz z opisem dla pacjentów SPZZOZ w Nisku

2022.07.14: Proszę o zapoznanie się z informacją o zmianie treści dokumentów. Załączone pliki nie pozostają niezmienione, jednak do ich treści ma zastosowanie dokument zmian - dołączony w dniu 14 lipca 2022 roku 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)

OGŁASZA KONKURS OFERT na wykonywanie usług diagnostycznych – badań rezonansu magnetycznego wraz z opisem dla pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert

(CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej, 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne)

Szczegółowe warunki konkursu ofert, regulamin, projekt umowy i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu można uzyskać w siedzibie SPZZOZ w Nisku, 37-400 Nisko ul. Kościuszki 1 pok. Nr 16 w godzinach 7.00.-14.30 lub na stronie internetowej www.szpital-nisko.pl

Oferty spełniające wymogi określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy składać na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku lub przesłać na adres:

SPZZOZ w Nisku, ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko w terminie do dnia 22.07.2022 r. do godziny 10.00 z dopiskiem na kopercie OFERTA KONKURSOWA na wykonywanie usług diagnostycznych - badań rezonansu magnetycznego wraz z opisem dla pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert.

Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do adresata w wyżej określonym terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SPZZOZ w Nisku, ul. Kościuszki 1, dnia 22.07.2022., godz. 10.30 Rozstrzygnięcie Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPZZOZ w Nisku, a o wynikach powiadomimy pisemnie Oferentów po rozstrzygnięciu konkursu.

Wynik zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej Szpitala.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Protesty i odwołania dotyczące konkursu rozstrzygane będą zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm).

Umowa o udzielanie świadczeń zostanie zawarta na okres od dnia 31.07.2022 do 31.12.2025r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Pliki do pobrania

Data publikacji: 12-07-2022 14:43
Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 13:58
Utworzone przez: Dariusz Pawłowski
Opublikowane przez: Dariusz Pawłowski

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Pliki do pobrania

Data publikacji: 05-07-2022 12:50
Data ostatniej aktualizacji: 05-07-2022 12:50
Utworzone przez: Alicja Szczurowska
Opublikowane przez: Alicja Szczurowska

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Poradni Diabetologicznej.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Poradni Diabetologicznej.

Pliki do pobrania

Data publikacji: 04-07-2022 13:59
Data ostatniej aktualizacji: 04-07-2022 14:03
Utworzone przez: Alicja Szczurowska
Opublikowane przez: Alicja Szczurowska

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć z jednoczesnym kierowaniem i zarządzaniem Izbą Przyjęć.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć z jednoczesnym kierowaniem i zarządzaniem Izbą Przyjęć.

Pliki do pobrania

Data publikacji: 10-05-2022 13:31
Data ostatniej aktualizacji: 15-06-2022 09:41
Utworzone przez: Alicja Szczurowska
Opublikowane przez: Alicja Szczurowska

Świadczenia zdrowotne w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pełnienie funkcji lekarza kierujacego oraz w zakresie Położnictwa i Ginekologii oraz pełnienie funkcji lekarza kierującego .

I. Świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

II. Świadczenia zdrowotne w zakresie położnictwa i ginekologii oraz pełnienie funkcji lekarza kierującego OddzaiałemGinekologiczno-Położniczym.

Pliki do pobrania

Data publikacji: 09-05-2022 12:17
Data ostatniej aktualizacji: 06-07-2022 12:10
Utworzone przez: Alicja Szczurowska
Opublikowane przez: Alicja Szczurowska

psim_small.jpg

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, zgadzasz się na ich używanie. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.