phone_round.svg
SEKRETARIAT
15 841 67 03

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
opracowana na podstawie ustawy z 06.11.2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora SPZZOZ w Nisku nr 11/2012 z dnia 14.12.2012 r.


Prawo do świadczeń zdrowotnych:
- pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
- pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie; pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej);
- pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia;
- w przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem;
- pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez uprawnione osoby w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.


Prawo do informacji:
- pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia;
- pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu;
- pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji o stanie zdrowia innym osobom;
- pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o stanie zdrowia, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego;
- pacjent ma prawo do uzyskania od pielęgniarki lub położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich;
- pacjent ma prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
- pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta;
- pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.


Prawo do tajemnicy informacji:
- pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.


Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych:
- pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu odpowiednich informacji;
- pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.


Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta:
- pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, szczególnie w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych, prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności;
- pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień;
- przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska, przy czym osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta;
- osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na rodzaj świadczenia; obecność innych osób wymaga zgody pacjenta i osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego.


Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej:
- pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego zdrowia;
- dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w przepisach prawa;
- zakład udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta;
- po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.


Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza:
- pacjent może wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.


Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:
- pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami;
- pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami;
- pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.


Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej:
- pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do opieki duszpasterskiej;
- w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia szpital jest zobowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.


Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie:
- pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.


Pacjent obowiązany jest do:
- przestrzegania Karty praw i obowiązków pacjenta;
- przestrzegania obowiązujących przepisów porządkowych;
- przestrzegania zaleceń lekarskich i pielęgniarskich;
- okazywania szacunku personelowi i innym pacjentom;
- nieszkodzenia sobie i innym;
- szanowania przedmiotów, mebli i innego wyposażenia


Pacjent zostaje wypisany ze szpitala, jeżeli:
- stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu;
- pacjent wyrazi taką wolę;
- pacjent w sposób rażący naruszy regulamin organizacyjny szpitala, a nie zachodzi obawa, że zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie zagrożenie dla jego życia lub zdrowia.

psim_small.jpg

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, zgadzasz się na ich używanie. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.