phone_round.svg
SZCZEPIENIA COVID-19 REJESTRACJA
IZBA PRZYJĘĆ

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Wstęp Deklaracji
Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-12
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. wersję kontrastową,
2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
3. wyróżnienie odnośników.
Oświadczenie sporządzono dnia : 01.01.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Funkcję koordynatora ds. dostępności w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku pełnią informatycy SPZZOZ w Nisku, adres poczty elektronicznej: szpital@szpital-nisko.pl, tel. 15 841 67 85.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej szpital@szpital-nisko.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna
Siedziba Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku:
- przy ul. Tadeusza Kościuszki 1 w Nisku
- przy ul. Wolności 54 w Nisku (Przychodnia Specjalistyczna)
spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.
W zakresie dostępności architektonicznej:
1. przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy),
2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (rampy podjazdowe, windy),
3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (tablice informacyjne),
4. zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy),
5. osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji);
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
1. zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego,
2. zapewnienie komunikacji ze Szpitalem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

psim_small.jpg

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, zgadzasz się na ich używanie. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.