phone_round.svg
SEKRETARIAT
15 841 67 03

Informacja o monitoringu

Na terenie SPZZOZ w Nisku przy ul. Kościuszki 1 uruchomiony jest monitoring wizyjny obejmujący obszar parkingów, części zewnętrzne budynków i place nieruchomości. Celem monitoringu jest ochrona majątku zakładu i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie posesji.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1, tel. 15 841 67 03, e-mail: info@szpital-nisko.pl
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych poprzez e-mail: adam.zieminski@cbi24.pl lub telefonicznie pod nr 575-822-007.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, pacjentów i osób odwiedzających pacjentów, ochrony mienia Administratora, zachowania w tajemnicy informacji (w szczególności zgromadzonych w dokumentacji medycznej prowadzonej przez Administratora), których ujawnienie mogłoby narazić Administratora lub inne podmioty na szkodę.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
a) do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
b) prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania;
d) prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Regulamin monitoringu wizyjnego w SPZZOZ w Nisku

psim_small.jpg

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: OPTeam S.A.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z niej zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, zgadzasz się na ich używanie. Więcej przeczytasz w Polityce Prywatności.