www.szpital-nisko.pl

Funkcjonowanie szpitala
 


Cel i zadania

Statutowym celem funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku jest ochrona ludności poprzez udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, stacjonarnych oraz ambulatoryjnych. Placówka zakresem świadczonych usług obejmuje mieszkańców powiatu niżańskiego.

Zadania statutowe:
  1) sprawowanie stacjonarnej opieki w specjalnościach reprezentowanych przez Zakład
  2) udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych przez poradnie działające przy Zakładzie
  3) zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  4) prowadzenie kompleksowej rehabilitacji i leczniczego usprawnienia przez dział fizjoterapii
  5) wykonywanie badań diagnostycznych przez pracownie, zakłady i laboratoria diagnostyczne
  6) prowadzenie działalności w zakresie Ratownictwa Medycznego
  7) szerzenie oświaty zdrowotnej
  8) realizacja programów profilaktycznych i promocja zdrowia
  9) ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Zakładu, w szczególności personelowi wykonującemu zawody medyczne
10) prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej wykonywanie działalności statutowej na zasadach
      i w granicach określonych odrębnymi przepisami, polegającej między innymi na:
      a) wynajmowaniu pomieszczeń na cele związane z potrzebami bytowymi pracowników i pacjentów,
      b) sterylizacji narzędzi,
      c) wynajmie powierzchni reklamowych,
      d) świadczeniu usług parkingowych,
      e) świadczeniu usług transportu sanitarnego,
      f) wydzierżawianiu części placu.

 
Zarządzanie
Podmiotem tworzącym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku jest Powiat Niżański. SPZZOZ jest samodzielną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Na czele zakładu stoi dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności.
Przy SPZZOZ w Nisku działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym dyrektora.