www.szpital-nisko.pl
29 grudnia 2017 :: Przetarg na sprzedaż Tomografu Komputerowego

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku z siedzibą w Nisku przy ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż Tomografu Komputerowego firmy SIEMENS typ SOMATOM SENSATION 16, rok produkcji 2004 (fabrycznie rekondycjonowany w 2009 r.) wraz ze stołem pacjenta, transformatorem kompensacyjnym, UPS-em i konsolą operatorską - nr inwentarzowy 000183. Sprzedaż obejmuje również demontaż i transport urządzenia leżący po stronie Kupującego.

Tomograf Komputerowy można oglądać w siedzibie Sprzedawcy - Pracownia TK w terminie od dnia 02.01.2018 r. do dnia 15.01.2018 r.

Cena wywoławcza Tomografu Komputerowego wynosi: 108 700,00 zł.

Wadium w wysokości 5 435,00 zł (wyłącznie w pieniądzu) należy wpłacić w kasie Sprzedawcy lub na konto Sprzedawcy nr rachunku: 29 9430 0006 0036 9266 2000 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017 r. do godz. 13:00. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy jeżeli żaden z Kupujących, którzy wpłacili wadium, nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy jeżeli Kupujący, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Termin realizacji: demontaż i transport urządzenia w uzgodnieniu ze Sprzedawcą należy dokonać najpóźniej do końca 15/03/2018 r. - musi być dostosowany do terminu montażu nowego Tomografu u Sprzedawcy.

Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego w Budynku Administracji - sekretariat pok. 12 lub w pok. nr 17.

Termin składania ofert: do dnia 19.01.2018 r. do godz. 13:00.

Termin otwarcia ofert: dnia 19.01.2018 r. o godz. 13:30, siedziba Sprzedawcy, pok. nr 1.

Oferta winna zawierać dane Kupującego: nazwa, siedziba, NIP, REGON, wyciąg z KRS, oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu i akceptowaniu jego warunków, zaoferowaną cenę nabycia urządzenia, termin realizacji (odbioru i demontażu), oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub ze Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za brak zapoznania się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na sprzedaż tomografu komputerowego. NIE OTWIERAĆ PRZED 19.01.2018 r. godz. 13.30”.

Sprzedawcy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Wadium złożone przez Kupujących, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a Kupującemu którego oferta zostanie przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę:

-        złożoną po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

-        Kupującego, który nie wniósł wadium,

-        która nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty Komisja powiadomi Kupującego niezwłocznie.

Umowa sprzedaży zostanie podpisana z wybranym oferentem w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowe dane dotyczące postępowania, w tym wzór umowy sprzedaży zawarte są na stronie Sprzedawcy www:szpital-nisko.pl w zakładce Przetargi.

Informacje dotyczące przetargu można również uzyskać telefonicznie, nr telefonu: (15) 8416 701.