www.szpital-nisko.pl
25 października 2017 :: Informacja o projekcie realizowanym z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Nisku

Tytuł projektu: Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych  świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawa dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych w powiecie niżańskim

Adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl

Wartość projektu: 6 569 360,71 zł
Dofinansowanie z EFRR: 5 356 712,83 zł