www.szpital-nisko.pl
Informacja o zasadach przetwarzania danych i prawach osób
których dane są przetwarzane w SPZZOZ w Nisku

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez SPZZOZ w Nisku.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje  i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez SPZZOZ w Nisku:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZZOZ w Nisku z siedzibą w Nisku przy ul. Tadeusza Kościuszki 1, 37-400 Nisko.
2. SPZZOZ wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@szpital-nisko.pl lub telefonicznie pod nr 15 841 67 85.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
a) w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
b) zatrudnienia w SPZZOZ w Nisku na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, a także odbywania staży, praktyk i specjalizacji.
c) w celu wykonania umowy/zlecenia - na podstawie art. 6 ust 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne - na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust.1 lit.c Rozporządzenia 2016/679).
d) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SPZZOZ w Nisku na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, z zakresu rachunkowości - podstawa prawna art 6. ust.1 lit.c Rozporządzenia 2016/679, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z 13 października 1998 r. o ubezpieczeniach społecznych, ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SPZZOZ w Nisku polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawa prawna art 6 ust.1 lit.f rozporządzenia 2016/679.
f) w celu prowadzenia strony internetowej.
g) w celu realizacji zamówień publicznych - podstawa  ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Podanie Pani/Pana danych wymaganych prawem jest obowiązkowe. Podanie danych może być też konieczne dla realizacji umowy czy jej podpisania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
a) Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Regionalnemu Centrum Informacji Medycznej w Rzeszowie, innym podmiotom leczniczym współpracującym w procesie leczenia.
b) dostawcom i serwisantom systemów informatycznych użytkowanych przez SPZZOZ w Nisku oraz usług IT dla SPZZOZ w Nisku.
c) podmiotom świadczącym na rzecz SPZZOZ w Nisku usługi niezbędne do wykonywania zawieranej z Panią /Panem umowy.
d) operatorom pocztowym i kurierom.
e) bankom w zakresie realizacji płatności.
f) organom podatkowym i ubezpieczeń społecznych.
g) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, trwania umowy, a w przypadkach fakultatywnych do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez czas trwania umowy lub wymogu prawnego. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed takim roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane  jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. Czas przechowywania danych określony jest poprzez kategorię archiwalną, do której dane zostały zakwalifikowane i ujęty w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt SPZZOZ w Nisku. Szczegółowe informacje można uzyskać u pracownika Archiwum Zakładowego SPZZOZ w Nisku.
7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych. W przypadku danych fakultatywnych na które wyraziłeś zgodę a nie są wymagane prawem masz prawo do ich usunięcia.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania niezgodności przetwarzania Pani/Pana danych z przepisami rozporządzenia 2016/679.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii) za wyjątkiem konieczności przekazania informacji medycznych, w procesie leczenia, dotyczących pacjentów spoza tego obszaru.